Title: Lingyin Temple, Hangzhou
Date: June 26, 2004